Общи условия за ползване на интернет сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за ползване на интернет сайта – www.Yamamoto.bg

„Сайт“ е цялата информация, всички авторски снимки и графични изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси, които се намират на адрес: Стара Загора,ул.Гео Милев“35 , както и на поддомейн на същия адрес. „Потребител“ е всяко лице, което използва Интернет сайта www.Yamamoto.bg и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Биг Бой Шоп“ООД/ Дружеството/,

ЕИК BG123647300 .

адрес: Стара Загора,ул.Рила „8.,

Електронна поща: bigboystore@abv.bg. и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което използва Интернет сайта www.Yamamoto.bg и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.

2. Уеб сайтът www. Yamamoto.bg е информационен портал, който предоставя /примерно авторски статии и материали, както и препратки към други сайтове/.

3. Всички елементи на съдържанието на сайта на Yamamot.bg/дружеството/, включително и не само: текстове, дизайн, програмни кодове, софтуер, бази данни, снимки и графични изображения и всяка друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Дружеството .

4. Никаква част от обектите на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права не може да се възпроизвежда, превежда, променя, цитирана или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на Дружеството

5. Потребителят използващ услугите и/или информацията на сайта се задължава:

5.1. да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия за ползване на ресурсите на сайта,

5.2. да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви (crack) поместени на страниците на уеб сайта

6. С приемане на настоящите Oбщи условия Потребителят декларира, че се е запознал и се е съгласил:

6.1. че използването на сайта и предоставената информация ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

6.2. че съдържанието на интернет-страницата не трябва да се тълкува като диагноза или предложение за лекуване и не трябва да се ползва като такова.

6.2. че съдържанието на този сайт не поставя диагнози, не назначава и не прекратява медикаментозно лечение, както и не заменя квалифицирана медицинска помощ, не са алтернатива на медицински преглед и/или проследяване от лекар.

7. Отказ от закупена стока.

7.1 Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочи причина, да се откаже от всяка поръчка направена в сайта в срок от 14 дни, считано от датата на приемана на стоката от избраните чрез този Интернет сайт доставчици като изпрати мейл на bigboystore@abv.bg

7.2 Право на отказ по Ал.1 не се прилага в следните случаи: – за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; – за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; – за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; – за доставка на звукозаписи или видеозаписи.

8. Ползвателят декларира и се съгласява, че:

8.1 Преди използването на предоствената информация на сайта ще потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, при евентуалното прилагане на каквато и да е част от посочената в сайта информация.

8.2 Ще съгласува и ще бъде наблюдаван от компетентно медицинско лице, включително и не само по отношение на прилаганите хранителен подход и метод за въздействие върху неговото здраве, както и физическо и психическо състояние.

8.3 В случай, че не потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, използването на информацията ще бъде изцяло на негова отговорност и риск. Алтернативно решаване на спорове /АРС/ При възникнал спор, който е отнесен за разглеждане от потребителя директно към търговеца, но не е бил решен между тях, потребителят има възможност за Алтернативно решаване на спорове /АРС/. Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии. Потребителите имат две възможности: – да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални. – да подадат заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, намиращо се в текущата секция. Информация за видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия. https://kzp.bg/login

9. Лични данни, събирани чрез този сайт и обработвани от Дружеството се ползват при условията на Закона за защита на личните данни. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да въвеждате каквито и да било лични данни. При попълване на контактните форми в сайта, Вие се съгласавяте Дружеството да използва и обработва, както намери за добре, предоставените лични данни и информация, при спазване на условията на Закона за защита на личните данни.

10. Потребителят приема, че при посещение на сайта и използване на информацията и ресурсите му, е съгласен с Общи условия за ползване на Интернет сайта. При несъгласие с Общи условия за ползване на Интернет сайта се задължава да преустанови ползването му веднага и да напусне същия.

11. Сайтът съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица и Дружеството не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.

12. Дружеството си запазва правото по всяко време едностранно да прекратява, изменя и допълва предоставянето на услугите и ресурсите в сайта, както и Общите условия за тяхното използване. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство. Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителя на Биг Бой Шоп“ООД. и влизат в сила считано от 25.05.2018 г.

Последвайте ни в Facebook
#yamamotonutritionbg
Бъраза поръчка по телефона
Обадете се - 0899 969097